Kata Beach, Phuket, Thailand

13th jul 2016

Kata Beach, Phuket, Thailand