ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle aanbiedingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van het boekingsbeleid van Dream Yacht Charter. De op deze website vermelde algemene voorwaarden zijn aan verandering onderhevig. Raadpleeg uw verkoopspecialist van Dream Yacht Charter voor de meest actuele voorwaarden en prijzen. Lokale belastingen en toeslagen kunnen van toepassing zijn. Alle prijzen werden op het moment van publicatie als correct beschouwd en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de beschikbaarheid op het moment van boeking.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
Deze Algemene voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen Dream Yacht Charter (“DYC”) en de persoon/personen die voornemens zijn de boot te huren (“Huurder”), gezamenlijk “de partijen”, voor een Bareboat Charter van DYC met respect voor de rechten en plichten van alle partijen. Desalniettemin worden de partijen, de Boot, de periode en de prijs afzonderlijk op de verstrekte factuur vermeld. Door de aanbetaling op de voorgestelde factuur te betalen, gaat de Huurder akkoord met de hierin opgenomen voorwaarden.

2. Betalingsschema
a. Aanbetaling: 30% van het factuurbedrag, waarmee de boeking wordt bevestigd, direct na ontvangst van de factuur.
b. Resterende 70% van het factuurbedrag inclusief eventuele extra opties 70 dagen voor vertrek.

3. Bootlevering
DYC levert de boot alleen onder de volgende voorwaarden aan de Huurder:
a. Volledige betaling van enig saldo of borgsom die verschuldigd is door de Huurder,
b. Ondertekening door beide partijen van de leveringsverklaring (inventaris) van de Boot waarin de voorwaarden van de Boot en de uitrusting worden vermeld.
c. Ontvangst van de volgende documenten van de Huurder:
i. Kopie van het paspoort of identiteitskaar van de Huurder; en
ii. Lijst van alle bemanningsleden met namen en adressen
d. In het geval dat DYC van mening is dat de ervaring op zee van de Huurder en de bemanning ontoereikend is, behoudt DYC zich het recht voor om de charter te annuleren of te wijzigen en zal DYC de Huurder geen restitutie bieden voor betalingen die tot nu toe zijn gedaan. DYC kan aanbieden om op kosten van de Huurder een goedgekeurde schipper te leveren, indien beschikbaar. Indien een goedgekeurde schipper wordt verstrekt, mag de Huurder de schipper niet ontslaan voordat de charter is voltooid, behalve met toestemming van DYC. Als er geen schipper beschikbaar is, mag de Huurder de Boot gebruiken terwijl deze aan de kade ligt afgemeerd.
e. Soms kunnen operationele redenen ertoe leiden dat uw geboekte boot wordt vervangen en DYC behoudt zich het recht voor om een alternatief jacht aan te bieden. Als uw boot na boeking verandert, wordt u zo snel als redelijkerwijs mogelijk daarvan op de hoogte gebracht. U krijgt een boot aangeboden van gelijke of grotere omvang/specificaties en het verschil wordt niet extra in rekening gebracht als u wordt geüpgrade naar een duurdere jachtcategorie. Als het enige beschikbare alternatieve jacht goedkoper is, heeft u recht op restitutie van het prijsverschil.

4. Inleveren boot
a. De Boot wordt teruggebracht naar de Eindhaven op de datum en tijd zoals vermeld op de factuur van de Huurder.
b. Als de inlevering van de Boot wordt vertraagd door overmacht, zoals hieronder gedefinieerd, zal de inlevering zo snel mogelijk daarna worden uitgevoerd en in de tussentijd blijven de voorwaarden van de Overeenkomst van kracht, maar zonder boete of extra kosten voor de Huurder.
c. In geval van vertraging bij terugkomst stemt de Huurder ermee in om DYC de pro rata huurprijs plus 50% te betalen. Elke begonnen dag na de huurperiode wordt als een volledige dag beschouwd. Als de Huurder de Boot ergens anders achterlaat dan de gespecificeerde Eindhaven, stemt hij ermee in om DYC alle kosten en vergoedingen te betalen die zijn gemaakt om de Boot terug te brengen naar de gespecificeerde Eindhaven, evenals een pro rata compensatie voor de huurprijs voor het aantal dagen dat nodig is om de boot terug naar de basis te varen. Onder achterlaten wordt verstaan het langer dan 12 uur verlaten van de Boot.
d. Als de Huurder de Boot niet opnieuw aan de Eigenaar levert in de Eindhaven van de inlevering als gevolg van opzettelijke vertraging of wijziging van de reisroute stemt de Huurder ermee in om DYC de pro rata huurprijs plus 50% te betalen. Elke begonnen dag na de bevrachtingsperiode wordt als een volledige dag beschouwd. Indien de vertraging bij de inlevering meer dan vierentwintig (24) uur bedraagt, is de Huurder aansprakelijk voor het compenseren aan de Eigenaar voor enig verlies of schade die de Eigenaar zal lijden als gevolg van het buiten gebruik stellen van de Boot of de annulering of vertraging van levering onder een eventuele latere charter van de Boot.

5. Garanties en procedures van DYC
a. DYC verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat de Boot bij Levering zal voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften van het land van registratie van de Boot en elk land binnen het Vaargebied, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle wetten en voorschriften met betrekking tot charters en alle documentatie, registratie, of douanewetten of -regelgeving, zodat de Boot rechtmatig kan worden gebruikt door de Huurder zoals hieronder bepaald. DYC stemt ermee in een boot in goede staat aan de Huurder te leveren.
b. De incheckprocedures beginnen op de starttijd van de charter. Bij het inchecken kan de Huurder de Boot vrij gebruiken zodra hij/zij de opleveringsverklaring heeft ondertekend en alle bootdocumenten heeft ontvangen.
c. Op de eerste en de laatste dag van de charter wordt een plaats in de DYC-jachthaven voorzien en inbegrepen in de boekingsprijs.
d. DYC beschouwt de generator, airconditioning en watermaker als aanvullende apparatuur en bepaalt de waarde van een niet-werkende generator, watermaker en/of airconditioning op € 500, of boegschroef op € 250, per charter en zal de pro rata waarde ter hoogte van dit bedrag terugbetalen in het geval van een storing.
e. DYC verbindt zich ertoe om uiterlijk 1 maand na de terugkeer van de Huurder te reageren op elke reclamatie die wordt ontvangen.

6. Vertegenwoordigingen en garanties van de Huurder
Indien de Huurder (of een lid van de bemanning) de Boot bestuurt, verklaart en garandeert de Huurder dat de Huurder ervaring heeft, indien van toepassing een vergunning heeft, en bekwaam is in het hanteren en besturen van een Boot van het type dat wordt genoemd in deze Overeenkomst en dat de Huurder voldoende praktische kennis heeft van zeemanschap, navigeren en verkeersregels om het volledige beheer over de Boot naar behoren uit te oefenen. De Huurder zal de Boot tijdens de huurperiode alleen laten besturen door een persoon die hiervoor gekwalificeerd is. De Huurder zal onmiddellijk het “Sailing Resume” invullen, dat beschikbaar is via de Snelkoppelingen en het Online reserveringssysteem van de verhuurder of wat wordt meegestuurd met de boekingsbevestiging.

7. Verantwoordelijkheden van de Huurder
a. Bij het inchecken en voordat de inventarislijst wordt ondertekend, controleert de Huurder of de boot en de uitrusting in goede staat verkeren en voldoen aan de minimumnormen. Op dit moment kan de Huurder bij DYC alles opmerken dat naar zijn/haar mening in strijd is met of lager is dan de normen zoals uiteengezet in de factuur. Aanvaarding door de Huurder bevestigt dat aan de leveringsverplichtingen van DYC is voldaan.
b. Bij levering zijn de Huurder en de bemanning volledig verantwoordelijk voor de Boot en voor eventuele schade aan eigendommen of letsel aan personen, inclusief derden. Indien door DYC een schipper ter beschikking is gesteld, blijft de Huurder verantwoordelijk voor de boot en het gedrag en het welzijn van de bemanning.
c. De Huurder stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle bemanningsleden en passagiers aan boord en bindt de bemanning en passagiers aan de hierin vermelde voorwaarden.
d. De Huurder is verantwoordelijk voor al het onderhoud aan de boot tijdens de charter en zal alle lopende kosten betalen die worden gemaakt na levering van de boot, zoals liggelden, lokale belastingen, brandstof, water en voedsel.
e. Als hulp van buitenaf nodig is vanwege problemen met de boot zal de Huurder DYC onmiddellijk op de hoogte stellen voordat dergelijke kosten worden gemaakt, tenzij vertraging persoonlijk letsel of aanzienlijke materiële schade zou kunnen veroorzaken. De Huurder bewaart alle facturen en kwitanties betreffende reparaties, die DYC op de dag van terugkomst of zo spoedig mogelijk zal vergoeden. De Huurder zal alle redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat de boot door een ander vaartuig wordt gesleept. Als slepen ondanks alle redelijke inspanningen toch nodig is, stemt de Huurder ermee in om met de kapitein van het andere vaartuig te onderhandelen en de prijs van het slepen vast te stellen voordat het slepen begint.
f. In geval van een ongeval waarbij een ander vaartuig is betrokken, dient de Huurder onmiddellijk contact op te nemen met DYC en de instructies van DYC op te volgen, ongeacht of de Huurder het DYC-schip en/of het andere vaartuig heeft beschadigd. De Huurder stemt ermee in om slechts het maximale aantal passagiers te vervoeren dat toegestaan is volgens de veiligheidsregels van de boot.
g. De Huurder stemt ermee in dat hij/zij geen koopwaar zal vervoeren of passagiers tegen betaling zal vervoeren of enige andere commerciële activiteit zal uitoefenen, zoals professionele visserij. Het uitlenen of verhuren van de boot is verboden.
h. De Huurder stemt ermee in de boot als een verantwoordelijk persoon te gebruiken en zich te houden aan alle wetten van de eilanden, inclusief maar niet beperkt tot de regelgeving voor vissen en diepzeevissen. De Huurder zal DYC vrijwaren van en tegen alle claims en juridische acties die voortvloeien uit of in verband staan met dit Contract wegens het niet naleven van die regels en voorschriften.
i. De Huurder erkent dat schepen alleen mogen deelnemen aan geselecteerde regatta’s die zijn goedgekeurd door DYC. Voor deelname aan een regatta kan een toeslag en een verhoogde borgsom gelden. Deelname aan regatta’s die niet door DYC zijn goedgekeurd, is ten strengste verboden.
j. De boot moet worden teruggebracht met alle uitrusting aan boord in dezelfde goede staat als bij vertrek en in goede schoonmaakomstandigheden op de gespecificeerde Einddatum en tijd en in de gespecificeerde Eindhaven.
k. De Huurder stemt ermee in om te betalen voor verlies of schade die niet door de verzekering wordt gedekt en die zich kan voordoen op of aan de Boot tot terugkeer. De Huurder blijft volledig verantwoordelijk voor de Boot tot de ondertekening van het uit-checkformulier en de definitieve ontscheping.
l. De Huurder stemt ermee in om binnen het goedgekeurde vaargebied te blijven zoals bepaald door DYC en/of door de wet. De Huurder stemt ermee in de haven of ligplaats niet te verlaten bij meer dan windkracht 6, of als deze windkracht wordt voorspeld, als de havenautoriteiten enige navigatie hebben verboden, als het vaartuig is beschadigd en niet is gerepareerd, en als er vitale apparatuur zoals motor, zeilen, tuigage, lenspomp, navigatieverlichting, ligplaatsuitrusting, kompas of beveiligingsapparatuur niet in goede staat verkeert, als de brandstofreserves niet voldoende zijn, en als in het algemeen de weersomstandigheden, de omstandigheden van de Boot of de bemanning de Boot of de bemanning in gevaar brengen. De Huurder stemt ermee in om alle navigatie- en route-instructies op te volgen die DYC hem/haar kan geven, vooral in geval van slecht weer.
m. De Huurder stemt ermee in om niet te varen na zonsondergang. De Huurder stemt ermee in om in het logboek van de Boot een dagelijkse vermelding op te nemen met daarin: de bestemmingshaven, de toestand van de Boot en de bemanning, elke verandering in bemanning, opeenvolgende posities/locaties, weersomstandigheden, gebruikte zeilen en werkingsuren van de motor.
n. Elke gelijkenis of afbeelding van u of uw gezelschap aan boord van uw gehuurde Boot die tijdens uw charter is vastgelegd, kan door DYC kosteloos worden gebruikt in alle media voor bonafide promotie- of marketingdoeleinden, inclusief maar niet beperkt tot promotiemateriaal van welke aard dan ook, zoals brochures, dia’s, videoshows, advertenties en internet.
Opmerking: Bij charters die korter duren dan 9 dagen en die vertrekken vanaf Côte d’Azur is het niet toegestaan om naar Corsica te varen. Bij charters van minder dan 15 dagen is het niet toegestaan om meer dan 200NM vanaf de vertrekbasis te varen, tenzij dit met voorafgaande toestemming van de basismanager gebeurt.

8. Borgsom/Eigen risico verzekering
Dream Yacht heeft een verzekering afgesloten voor de verhuurde boot en de huurder tegen alle accidentele schade, inclusief schade aan derden.
De diefstal of het verlies van persoonlijke eigendommen van de huurder en van alle opvarenden, evenals alle ongevallen waarvan zij het slachtoffer kunnen worden, zijn echter uitgesloten van de reikwijdte van deze verzekering.
In geval van welke schade dan ook, inclusief schade aan derden of diefstal, dient de huurder een vaarrapport te overleggen, zo nodig inclusief een verklaring met een reactie op de verklaring van de derde partij met de volledige contactgegevens van derden en hun eigen verzekeraars, en in alle gevallen de exploitant onmiddellijk op de hoogte te stellen. Het nalaten hiervan valt onder de bepalingen van artikel 13 “Vrijwillige Inbreuk”.
De door de Exploitant afgesloten verzekeringsdekking omvat een borgsom die ten laste komt van de huurder. Laatstgenoemde blijft dus zijn/haar eigen verzekeraar voor elk verlies of elke schade, inclusief schade veroorzaakt aan anderen, die niet door de verzekering wordt gedekt tot het bedrag van de borgsom zoals bepaald in de bijzondere contractvoorwaarden.
De huurder kan Dream Yacht Charter vragen om een verlaging van deze borgsom door middel van het betalen van de premie voor de reductie van het eigen risico; deze extra is verplicht voor een charter met schipper en op sommige bestemmingen die zijn aangegeven in de boekingsbevestiging.
In alle gevallen blijft een minimale borgsom zoals bepaald in de specifieke contractuele voorwaarden de verantwoordelijkheid van de huurder. De exploitant is niet verplicht om de huurder een vervangende boot te verstrekken of enige vergoeding te betalen in het geval van immobilisatie van de gehuurde boot als gevolg van onopzettelijke schade tijdens de charter.

9. Contract-annulering en wijzigingen
a. Als de Huurder meer dan 60 dagen voor de oorspronkelijke start van de charter annuleert, verliest de Huurder zijn/haar aanbetaling van 30%. Als de Huurder al heeft betaald voor extra opties zal DYC de Huurder deze kosten vergoeden.
b. Als de Huurder 59 dagen of minder voor de oorspronkelijke start van de charter annuleert, verliest de Huurder de volledige reissom (annuleringskosten 100%). Als de Huurder al heeft betaald voor extra opties, zal DYC de Huurder vergoeden, tenzij annulering binnen zeven dagen voor vertrek plaatsvindt. Indien annulering binnen zeven dagen plaatsvindt, wordt de betaling voor extra opties niet terugbetaald.
c. De Huurder heeft de mogelijkheid om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten om eventuele verliezen te dekken die de Huurder kan lijden als de charter vóór uw vertrek wordt geannuleerd.
d. Wijzigingen in data en/of geboekte jachten zijn onderhevig aan de huidige prijzen.

De volgende annuleringskosten zijn van toepassing wanneer u uw Cabin Charter boeking voor vertrek annuleert:
• Tot 90 dagen voor uw oorspronkelijke vertrekdatum: 30% van de boothuur
• 89 – 60 dagen voor uw oorspronkelijke vertrekdatum: 50% van de boothuur
• 59 – 30 dagen voor uw oorspronkelijke vertrekdatum: 75% van de boothuur
• Binnen 30 dagen voor uw oorspronkelijke vertrekdatum: 100% van de boothuur

10. Overmacht
a. DYC is niet aansprakelijk voor verlies, schade of vertraging of tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst als gevolg van overmacht, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, brand, de elementen, epidemieën, oorlog (verklaard of niet verklaard), oorlogshandelingen, opstand, revolutie of burgertwisten, piraterij, burgeroorlog of vijandige actie, stakingen of meningsverschillen met arbeiders, daden van openbare vijanden, federale of staatswetgeving, regelgeving en voorschriften van overheidsinstanties die jurisdictie hebben of doen gelden in het gebied of van elke andere groep, organisatie of informele vereniging (al dan niet formeel erkend als een overheid), en elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van DYC die voortzetting van de activiteiten onmogelijk maakt.
b. In het geval van vertraging of tekortkoming op basis van een hierboven beschreven gebeurtenis:
i. Alle betalingen voor de charter zullen worden gebruikt als credit op een toekomstige charter. Er wordt geen restitutie verleend.
ii. DYC zal met de Huurder samenwerken om een nieuwe charter te boeken op een andere Boot die voor de Huurder acceptabel is op een nieuwe locatie of op een nieuwe datum, of beide, op basis van beschikbaarheid en de voorkeur van de Huurder. Als de partijen op dat moment geen nieuwe charter kunnen boeken, blijft de (aan)betaling van de Huurder als een tegoed bij DYC en vervalt deze nooit.
iii. DYC is niet verantwoordelijk voor extra kosten die de Huurder oploopt als gevolg van wijzigingen in zijn/haar charter als gevolg van overmacht.

11. Extra vertragingen
a. Indien op de vertrekdatum de gehuurde boot of het equivalent niet beschikbaar is om een andere reden dan overmacht heeft de Huurder recht op de volgende opties, indien mogelijk:
i. Stel, indien mogelijk, de vertrekdatum uit en behoud de charterduur;
ii. Houd de einddatum van de charter op de factuur en de Huurder zal worden terugbetaald voor de tijd dat de Boot niet beschikbaar was op een pro rata basis van de huurprijs.
iii. Als de vertraging meer dan een kwart van de huurperiode bedraagt, kan de Huurder de overeenkomst met DYC annuleren en de huurprijs terugkrijgen.
b. De Huurder doet afstand van alle claims, schadevergoedingen, schulden, aansprakelijkheden, eisen, kosten, uitgaven, rente, rechtszaken en/of advocaatkosten als gevolg van een vertraging van de charterperiode.
c. Elke onderbroken of verkorte charter, en elke service die om welke reden dan ook niet wordt gebruikt door de Huurder, wordt niet gerestitueerd.

12. Overig
a. Toepasselijke wetgeving: Elke juridische actie die voortvloeit uit of verband houdt met dit contract zal worden beslecht in Port Louis, Mauritius.
b. Maritieme rechten: De Huurder zal geen maritiem retentierecht op, berging van of schuld op de Boot of het krediet van DYC aangaan of toestaan. De Huurder zal de Boot niet verlaten en geen bergingsovereenkomst aangaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DYC. De Huurder zal DYC vrijwaren van en schadeloos stellen tegen enige aansprakelijkheid voor enig maritiem retentierecht, berging of schuld die ontstaat m.b.t. de Boot of het krediet van DYC als gevolg van een handeling of nalatigheid van de Huurder.

13. Vrijwillige schending van contractuele bepalingen
De huurder of zijn/haar bemanning die opzettelijk een van de specifieke of algemene bepalingen van dit contract schendt, is verantwoordelijk voor het volgende als dit leidt tot bewezen schade aan Dream Yacht Charter:
a. Schade die niet gedekt wordt door de door Dream Yacht Charter afgesloten verzekering, ook bij totaal verlies van de boot,
b. Bij het veroorzaken van schade als gevolg van het opzettelijk verbreken van enige clausule van deze voorwaarden is de huurder aansprakelijk voor de kosten ter hoogte van driemaal de borgsom. Het recht op de Reductie Eigen Risico komt hiermee te vervallen.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Dream Yacht Nederland gebruik van de garantieregeling VZR Garant. U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Dream Yacht Nederland niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.